Het droombeeld

Verbluffend precies

Hoe zal de wereldgeschiedenis verlopen? Hoe kunnen we de tijd waarin wij leven plaatsen en beter begrijpen? God gaf ons Zijn Woord, de Bijbel. Mensen zoals jij en ik, werden daar voor geïnspireerd door de Heilige Geest. In de Bijbel kunnen we antwoorden vinden op levensvragen. Ook zijn hierin gebeurtenissen voorzegt, die ook daadwerkelijk uitgekomen zijn. Dit wordt profetie genoemd. De vervulde profetieën zijn zó exact uitgekomen, dat je er een geschiedenisboek naast kunt leggen. Het is historisch te checken. Gods betrouwbaarheid wordt daardoor bevestigd.

Zo’n 600 jaar voor Christus krijgt Nebukadnezar, koning van het toenmalige machtige Babylonische wereldrijk, een bijzondere en voorspellende droom. Niemand kan de betekenis van de droom uitleggen behalve Daniël, een Joodse krijgsgevangene, die werkt als vertrouweling en raadgever aan het hof van Babel. Hij is trouw aan God en gehoorzaamt Hem boven alles. De HERE laat Daniël de betekenis van de droom zien. Een droom die zich uitstrekt tot in onze tijd zo’n 2600 jaar later en verder.

In het Bijbelboek Daniel, vooral in hoofdstukken 2 en 7, staan deze profetieën. Hierin worden verleden,  heden en toekomst verbonden en gedetailleerd weergegeven. Vooral aan de hand van een imposant beeld, bestaand uit allerlei soorten metalen.

Symbolen in vogelvlucht

Hoofd van goud

Babylonische Rijk (605-539 voor Christus).  Nebukadnezar regeert. Het gouden hoofd staat symbool voor Babel. (Koning, ú bent dat gouden hoofd. Dan. 2: 38b)

Borst en armen van zilver

Het Medo-Perzische Rijk (539 – 331 voor Christus), verovert Babylon en heerst dan over de wereld.

Buik en heupen van koper

Het Griekse Rijk volgt het Rijk van de Meden en Perzen op (331-168 voor Christus). Alexander de Grote verovert de aarde in sneltempo.

Benen van ijzer

Het Romeinse Rijk regeert vanaf 168 voor Christus tot 476 na Christus. De Romeinen heersen met harde hand, bijv. keizer Nero. Dit sterke rijk valt uiteen. Maar het ijzer gaat door tot in de tenen.

Voeten van ijzer en leem

De 10 tenen symboliseren het uiteengevallen Romeinse Rijk (476 na Christus tot het moment dat de steen het beeld zal raken). IJzer en klei mengen niet. Ze worden nooit een samenhangend geheel. Ondanks veel pogingen zal er geen eenheid in Europa komen.

De steen

De steen die komt aanrollen, het beeld bij de voeten raakt en het totaal verbrijzelt, betekent dat er aan alle aardse rijken een einde zal komen. Het symboliseert de terugkomst van Jezus, Die zichtbaar en hoorbaar Zijn volgelingen zal ophalen om bij Hem te wonen. Dan vestigt God Zíjn koninkrijk. Het zal de meest ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis zijn! Christus beloofde dat Hij een nieuwe hemel en aarde zal maken waar nooit meer zonde, verdriet, dood en gebrokenheid zal zijn. Eindelijk vrede en gerechtigheid. Voor altijd.

Actueel

Omdat dit beeld  profetisch is en zich uitstrekt tot nu, is het actueel, eigentijds en raakt het ook jou en mij. De verschillende soorten metalen van het beeld stellen dus opeenvolgende machten voor vanaf ca. 605 v. Chr. tot vandaag. Wij leven in de tijd van de voeten van ijzer en leem, het verdeeld Europa dat nooit een eenheid zal worden. Dit droombeeld is een boodschap van God aan alle mensen door alle eeuwen heen.

Hoopvolle toekomst

Gods diepste wens en verlangen is dat jij, ik en iedereen eens bij Hem in het vernieuwde Paradijs zullen wonen, zoals het was in het allereerste begin toen de Schepper hemel, aarde en ook mensen maakte. Toen was er intimiteit en een nauwe verbondenheid  tussen God en mens. De tegenstander van God, de duivel of Satan, heeft de mens verleid om niet te luisteren naar God. Vervolgens maakte de mens verkeerde keuzes. Dat creëerde afstand.  Afstand naar elkaar en afstand naar God toe. Zo missen wij het doel dat God met ons had. 

Ik weet niet hoe het met jou is, maar ook ik maak domme keuzes, of denk het soms beter te weten dan God. Rebellie. Zonde. Er wordt aan twee kanten aan mij getrokken. Er is geen neutraliteit. We hebben een betrouwbaar kompas nodig om te weten wat wijs en waar is. Dat is te vinden in Gods betrouwbare Woord. Zijn Liefdesbrief aan ons, waarin Hij Zijn plan met jou en mij ontvouwd. Hem geloven en vertrouwen op Zijn Woord. 

Door Zijn reddingsplan, overbrugde Jezus Christus, de Zoon van God, de ontstane kloof. Zijn dood en opstanding maakt nauw contact met God weer mogelijk. Door in te zien dat we Jezus nodig hebben omdat we het alleen in deze wereld niet redden. (Satan met al  zijn af-, mis-, en verleiding  is geen partij voor ons). Door voor Hem te kiezen, worden we Gods zoon of dochter. Hij zal ons in tegenstelling tot Satan, nooit dwingen Hem te dienen. De Eeuwige wil alleen het goede voor ons. Kijk maar eens in het Bijbelboek Ezechiël. 18:32 “Want de dood van een mens geeft me geen vreugd-spreekt God, de HEER, kom tot inkeer en leef!“, of in Johannes 3: 16, 17  “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.” 

De keuze om God te erkennen als de Almachtige en Hem de ruimte geven om op de troon van ons hart, gedachten en gevoelens te zitten, is vrijwillig. Een keuze uit wederkerige liefde. God wil geen jaknikkers. Hij wil een relátie met jou en mij.

Alleen Hij kan ons een hoopvolle toekomst geven. Ben jij er klaar voor om Hem in vrede te ontmoeten, wanneer Hij terugkomt?