Toekomstperspectief

Een hoopvolle toekomst!

De droom van koning Nebukadnessar (ca. 600 jaar voor Christus), laat ons een hoopvolle toekomst zien. Misschien denk je… So what? Wat heeft een droom van een allang overleden koning mij te zeggen?

Het bijzondere van deze droom is dat door de eeuwen heen, tot nu toe zo’n 90% ervan al is uitgekomen. De geschiedenisboeken en archeologische vondsten bevesti- gen dat deze droom niet zomaar een droom was. De laat- ste 10% van de droom gaat over het hier en nu en over wat ons nog te wachten staat…

We leven in een wereld vol geweld, natuurrampen, oor- logen en heel recent de wereldwijde Corona-epidemie met alle gevolgen van dien. Velen vragen zich af: is er nog een toekomst? Ondanks dat er een einde aan het bestaan van deze wereld zal komen is het antwoord volmondig: jazeker!

God geeft uitzicht op een veelbelovende toekomst.
Door dit droombeeld aan Nebukadnessar, dat ook voor ons actueel is, tilt God als het ware een gordijn op naar de toekomst om Zijn plan aan ons bekend te maken.
In dit boekje vind je de uitleg en betekenis van de droom met steekhoudende historische feiten. Hiermee worden Bijbelse bakens aangereikt die je vertrouwen in de Schepper van hemel en aarde zullen vergroten.

De tijd van Daniël (Daniël hoofdstuk 1)

Het verhaal van Daniël en zijn vrienden speelde zich af rond 600 jaar v. Chr. Het volk Israël was door Nebukadnessar, de grote heerser van het Babylonische rijk, in ballingschap weggevoerd. De knapste koppen werden er tussenuit gepikt om dienst te doen aan het hof van de koning. Ze kregen een opleiding in de Babylonische cultuur. Zelfs hun namen werden veran- derd om zo volkomen te integreren.

Ondanks de Babylonische invloeden hadden Daniël en zijn drie vrienden Sadrach, Mesach en Abed-Nego zich in hun hart voorgenomen God trouw te blijven. Ze weiger- den om het koninklijke eten en drinken te nuttigen. Dit zou regelrecht ingaan tegen wat God de mens had voorgeschreven ten aanzien van rein en onrein voedsel (Zie Leviticus 11). Ze kregen toestemming om 10 dagen als proef hun eigen reine voedsel te eten. Ze bleken er na het experiment gezonder uit te zien dan de anderen die wel het koninklijk voedsel hadden genoten. Toen ze na de driejarige opleiding voor de koning verschenen bleken ze ook 10x verstandiger dan de andere jonge mannen.

De wetenschap van vandaag onderbouwt die relatie tussen voeding en zowel fysieke als mentale gezondheid. De Bijbelse dieet-voorschriften zijn uit liefde en zorg aan de mens gegeven. De Schepper zal ons nooit iets ver- bieden wat goed voor ons is.

De droom (Daniël hoofdstuk 2)

Koning Nebukadnessar krijgt een droom die een enorme indruk op hem maakt en hem verontrust. In het Babylonische rijk hechtte men veel waarde aan dromen. De koning roept al zijn raadgevers en waarzeggers bij elkaar om de betekenis van de droom te weten te komen. Maar eerst moeten ze de koning vertellen wat hij gedroomd had. Misschien had de koning de ervaring dat hij veelal naar zijn mond werd gepraat, net als in horoscopen of misschien wist hij het zelf niet meer. De “wijze mannen” antwoorden de koning dat geen mens dit kan, alleen goden zouden dit kunnen. Daarop stelt Nebukadnessar hen de doodstraf in het vooruitzicht.

Daniël en zijn drie vrienden, die ook tot de raadsheren van de koning worden gerekend, krijgen dit doodsdecreet te horen. Ze vragen de koning nederig uitstel en ver- wijzen naar God als Schepper van hemel en aarde. Daniël en zijn vrienden gaan in gebed. Daniël ziet in een visioen de droom en hij ontvangt de uitleg.

Het eerste wat hij doet is God bedanken. Hij wordt naar de koning gebracht en vertelt hem dat de uitleg niet zijn wijsheid is, maar de wijsheid van God. Nebukadnessar herkent de droom en erkent ook dat er geen andere God bestaat dan de God van Daniël. Hij beloont Daniël en zijn drie vrienden met cadeaus en hoge posities.

De uitleg van Daniel 2

Het droombeeld bestond uit verschillende metalen; goud, zilver, koper en ijzer. Elk metaal stelt een ander koninkrijk voor dat als wereldheerser bekend staat.

Het gouden hoofd staat voor het Babylonische rijk. De geschiedenis leert ons dat dit grote rijk volgt op het Assyrische rijk. De Babylonische koning Nebukadnessar wordt vertelt dat zijn rijk niet zal blijven bestaan.

Zijn rijk zal worden opgevolgd door het rijk van Meden en Perzen dat door het zilver wordt aangeduid. De stad Babylon, die gerekend wordt tot de zeven wereldwonderen, was in de ogen van de Babyloniërs onoverwinnelijk. We lezen hoe snel deze stad in handen viel van het rijk van de Meden en de Perzen (Daniël 5:27-Daniël 6:1).

Maar ook het rijk van de Meden en Perzen blijft niet bestaan. Het Griekse rijk, onder leiding van Alexander de Grote, veroverde de toenmalige wereld. Dit rijk wordt voorgesteld door het koper.

Vervolgens komt het Romeinse rijk opzetten dat wordt gesymboliseerd door de benen van ijzer. Dit rijk valt uiteen in tien stukken, wat tot uitdrukking komt in de tien tenen. De geschiedenis bevestigt het uiteenvallen van het Romeinse rijk. De verdeeldheid wordt uitgedrukt in de voeten van ijzer en leem. Het Romeinse rijk was hard (ijzer), mee- dogenloos, het maakte ook veelvuldig gebruik van ijzeren wapentuig. Zoals ijzer en leem geen eenheid vormen, zegt de Bijbel, zo zal dit koninkrijk geen echte eenheid meer vormen, ondanks alle pogingen. Na het uiteenvallen van het heidense Romeinse rijk zien we pogingen van Karel de Grote, Napoleon, Hitler, de EEG en de Europese Unie om toch een eenheid te bereiken. De Bijbel vertelt ons dat het nooit een echte eenheid zal worden. Het bewijs hiervan zien we tot op de dag van vandaag met onze eigen ogen.

Toekomstperspectief

Opmaak 1

Maar in de dagen van die verdeeldheid, zegt de Bijbel, zal een steen de voeten van het beeld treffen en al de rijken verpulveren. Dan wordt een koninkrijk opgericht waar eeuwige gerechtigheid zal heersen. De steen staat voor de wederkomst
van Jezus Christus. Allen die Hem hebben aangenomen als hun persoonlijke Messias en Verlosser, zullen eeuwig in vrede en geluk mogen leven in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde die daarna zal volgen. Dit is het beste toekomstperspectief dat een mens wordt aangeboden. Het lijkt mij aantrekkelijk. Heb jij al voor zo’n toekomst gekozen?

Belangrijk

Verdere studies van de bijbelboeken Daniël en Openbaring zullen steeds meer details onthullen. Wat belangrijk is om te onthouden is dat het beeld de opeen- volgende gebeurtenissen en rijken laat zien.

Volg bij het begrijpen van het droombeeld steeds de his- torische uitleg. Deze is Bijbels en betrouwbaar. Je kunt je erover blijven verwonderen dat de droom en de uitleg zo’n 600 jaar v. Chr. werden gegeven.

Daniël (Daniël hoofdstukken 3 t/m 6)

In deze hoofdstukken kunnen we zien hoe God er alles aan doet om koning Nebukadnessar tot geloof en erkenning van Hem te brengen. We vinden er ook dat de koning een getuige- nis is voor zijn omgeving en uiteindelijk voor heel het rijk. Maar ook zien we de gevolgen van het achteloos omgaan met

dat getuigenis. Zijn kleinzoon (Beltsassar), die hem opvolgt als koning, lijkt niets van zijn opa geleerd te hebben. Onder zijn koningschap wordt Babel ingenomen door de Meden en Perzen.

Om de profetische lijn te volgen gaan we verder met hoofdstuk 7. Daarin worden opnieuw de toekomstige wereldrijken voorzegd, maar nu met meer details.

De vier dieren (Daniël hoofdstuk 7)

We lezen dat de profeet Daniël een droom of visioen krijgt. Hij ziet vier dieren uit de zee opkomen. Het zijn geen dieren die we in het dierenrijk tegen- komen, maar bijzon- dere beesten.

Dit geeft een symbo- lische betekenis aan. Dit is vrijwel altijd het geval als het gaat om een apocalyptische pro- fetie.

Het zijn gebeurtenissen die onvoorwaardelijk zullen gaan gebeuren. Let er ook op dat Daniël uitleg krijgt van God via een engel (Daniël 7:16-23).

Het eerste dier

Opmaak 1

Het eerste dier dat Daniël zag leek op een leeuw met vleugels als van een arend. De leeuw wordt gezien als koning onder de dieren. Vleugels als van een arend duiden op de spanwijdte, de uitgestrektheid van het rijk van de Babyloniërs. Vergelijk dit rijk met het gouden hoofd uit Daniel 2. De uitgerukte vleugels geven de ondergang van dit rijk aan. Een vleugellamme vogel kan niet vliegen.

Het tweede dier

Het tweede dier leek op een beer, richtte zich op naar één kant en had drie ribben in zijn muil. Een prachtige symboliek voor het rijk van de Meden en Perzen. De Perzen overheersten de Meden, vandaar “richtte zich op naar één kant”(Daniël 7:5). De drie ribben in zijn bek staan voor grote overwinningen op drie grote machten; Babel, Egypte en Lydië. In Jesaja 21:2 vinden we een aanwijzing dat de Meden en de Perzen Babel zouden gaan belegeren. Ca. 100 jaar voor deze gebeurtenis was dit door de profeet Jesaja bekendge- maakt. Onder koning Kores kregen de Israëlieten hun status terug. Hij gaf opdracht om de tempel in Jeruzalem te herbouwen op zijn kosten. Maar zoals we gezien hebben in Daniël 2, zou ook het rijk van de Meden en de Perzen niet blijven bestaan.

Het derde dier

Het derde dier leek op een pan- ter met vier vleugels en vier koppen. De vier vleugels staan symbool voor snelheid. Onder leiding van de wereldheerser Alexander de Grote verovert het Griekse Rijk in no-time de toenmalige wereld. De invloed

van het Griekse rijk is nu nog steeds merkbaar in onze cultuur. Op jonge leeftijd sterft Alexander de Grote en zijn rijk wordt verdeeld onder zijn vier generaals1). Bijzonder hoe dit wordt uitgedrukt in de vier koppen van de panter. In Daniël 8:8 wordt de uitleg van de vier kop- pen nogmaals bevestigd. Maar ook het Griekse rijk blijft niet bestaan. Het vierde dier, de vierde macht, is in aan- tocht.

Het vierde dier

Het vierde verschrikkelijke monsterachtige dier staat voor het Romeinse Rijk dat kwam opzetten. Het beest wordt omschreven als verschrikkelijk, met grote ijzeren tanden. Het at en vermaalde, en wat overbleef

vertrapte hij met zijn poten. Dit dier had tien horens. Het Romeinse rijk dat het Griekse rijk opvolgde voldoet volledig aan deze omschrijving. Zoals de benen van ijzer de hardheid aangeven, was dit een nietsontziend rijk. Bekend zijn de verhalen over de wreedheden begaan door de Romeinse keizers, waaronder keizer Nero.


Christenen werden vervolgd, gemarteld, gekruisigd en voor de leeuwen geworpen.

Onder keizer Constantijn komt er rond 321 n. Chr. een einde aan de vervolging van de christenen die God tot in de dood trouw bleven. Constantijn raakte overtuigd van het christendom. Maar door compromissen worden vele gewoonten uit het heidendom overgenomen en zo ontstaat er een vermenging van christendom met heiden- dom. Veel besluiten worden genomen in het belang van economische redenen. We zien ook dat het machtige Romeinse rijk geen stand kon houden. Door aanvallen van de Barbaren, Germanen en andere stammen viel dit rijk in 10 koninkrijken uiteen.2) Dit wordt weer zo mooi gesymboliseerd door de tien horens van dit verschrikke- lijke dier. Vergelijk dit met de tien tenen van het beeld in Daniël 2.

Nog steeds zien we een verdeeld Europa. In Daniël 2:43 wordt voorzegd dat er allerlei pogingen zullen worden ondernomen om weer één groot en sterk wereldrijk te worden, maar het geeft tegelijkertijd aan dat het nooit meer een echte eenheid zal worden. Het bewijs van deze waarheid kunnen we dagelijks vanuit Brussel waarnemen. Hoe betrouwbaar is Gods Woord!

De kleine horen

De Bijbel omschrijft dat het vierde dier van alle voorgaande dieren/rijken zou verschillen en dan gaat het met name om de kleine horen die op de kop van het dier opkomt tussen de tien andere horens (Daniël 7:8,20 en 24).
Religie en politiek gingen langzamerhand samen en in plaats van godsdienstvrijheid ontstond er een gedwongen manier van staatsgodsdienst. Bisschoppen speelden hierin een belangrijke rol. Dit wordt gesymboliseerd door een macht die opkomt tussen de verdeelde koninkrijken; een kleine horen die steeds groter werd en drie andere horens uitrukte3). Het waren de bisschoppen die onderling stre- den om de hoogste macht.

Rome overwint

De bisschop van Rome is de uiteindelijke overwinnaar en wordt in jaar 538 officieel erkend als paus. Hij krijgt de drievoudige kroon met de titel Vicarius Filii Dei wat betekent: “Vertegenwoordiger van de Zoon van God” (bron: wikipedia). Het pausdom had zowel de politieke als geestelijke macht naar zich toegetrokken. Wanneer politiek en religie samengaan worden wetten aangenomen, waardoor er vrijwel altijd vervolging ontstaat. De staat bepaalt dan wat jij moet geloven. Volg je die wetten niet op, dan volgen er sancties.

In de geschiedenis kunnen we maar één macht vinden die aan de kenmerken van de kleine horen voldoet; het paus- dom. Een belangrijk feit is dat deze macht voortkomt uit het uiteengevallen Romeinse rijk en zal blijven bestaan tot de wederkomst van Christus (zoals het ijzer van de benen doorloopt tot in de voeten van het droombeeld). Met andere woorden: deze macht, die wordt aangeduid als de “kleine horen”, moet nog herkenbaar zijn in onze tijd. Daarom zullen we hier nog wat meer aandacht aan besteden, want de feiten zijn best schokkend.

Wat zijn de kenmerken van deze “kleine horen” die zo’n enorme indruk op Daniël maken? Hoofdstuk 7 van het boek Daniël geeft het volgende weer (HSV vertaling):

 1. Een kleine horen komt op tussen de 10 horens van het verschrikkelijke beest (vs 8)
 2. Drie eerdere horens worden ervoor uitgerukt (vs8,20en24)
 3. Heeft ogen als mensenogen en een mond vol groot- spraak (vs 8 en 20)
 4. De kleine horen wordt vernietigd met de andere dieren (vs 11, 12)
 5. De horen die klein begint en groter wordt dan de voor- gaande (vs 20)
 6. Voert oorlog tegen de heiligen (vs21)
 7. Verschilt van andere machten en heeft wereldwijde invloed (vs 7, 19 en 23)
 8. Spreekt woorden tegen de Allerhoogste (vs25)
 9. Zal tijden en wet veranderen (vs25)
 10. Zal een bepaalde tijd macht ontvangen (vs 25)
 11. De invloed van de kleine horen blijft tot aan de weder- komst van Jezus (vs 26 en 27) (totdat de steen tegen het beeld rolt en het verbrijzelt Daniël 2:45)

Wat betekent: “Woorden spreken tegen de Allerhoogste”? Het zijn uitspraken en leerstellingen die lijnrecht tegen Gods Woord (de Bijbel) ingaan. Zoals:

* Mariaverering
* het aanbidden van overledenen, z.g. heiligverklaringen
* het vergeven van zonden d.m.v. aflaten, de biecht, etc.

Één Middelaar

Opmaak 1

De Bijbel leert dat er maar één Middelaar is tussen God en de mens en dat is Jezus Christus (1 Timotius 2:5).
Wij mogen rechtstreeks tot Jezus gaan voor vergeving. Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6). Dus geen bemiddeling door een geestelijke of een heiligverklaarde.

Sterven… en dan?

Ook vertelt de Bijbel dat wanneer de mens sterft er geen kennis meer is (Prediker 9:10) en dat de doden pas opgewekt worden bij de wederkomst van Christus (1 Thessalonicenzen 4:13-17). Contact met doden is verboden, omdat men dan in contact komt met gevallen engelen. Daarom is aanbid- ding van overledenen misleiding.7)

Vervolging

Hoe werden heiligen vooral tijdens de donkere middel- eeuwen, vervolgd? Miljoenen mensen zijn als ketters bestempeld en kwamen aan hun einde op de brandstapel. Alleen al voor het in huis hebben van de Bijbel werd je gedood. Het verbod om
de Bijbel in het bezit te hebben hield de mensen dom, waardoor de dwaalleringen gretig ingang vonden. De opkomst van de hervorming bracht steeds meer dwalin- gen en misleidingen aan het licht. Wat was het antwoord van Rome? De grote hervormers werden in de ban gedaan en velen hebben dat met de dood moeten bekopen.

Tijden en wet veranderen

Een ander kenmerk is dat volgens Daniël 7:25 “Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en wet te veranderen”.

Een werelds gezag kan wereldse wetten uitvaardigen. Dat is normaal, dus daar zal het in deze tekst niet over gaan. Het moet hier gaan om Gods universele wet van liefde, de 10 geboden. Rome heeft het gewaagd het 2e gebod, het aanbidden van beelden, te schrappen. Het vierde gebod, het heiligen van de 7e dag van de week, de sabbat, heeft Rome veranderd van zaterdag naar de zondag, de 1e dag van de week. Rome noemt dit het derde gebod. Rome erkent deze verandering, en zij beweert de autoriteit te bezitten om dit te mogen doen. Verder is het 10e gebod in tweeën gedeeld om er weer 10 te krijgen. Je moet het maar durven om de wet van de Allerhoogste te veranderen. Deze verandering is zo ingeburgerd dat veel (vaak oprechte) gelovigen, misschien onbewust, Rome hierin volgen.

Vervolging voor een tijd, tijden en een halve tijd

In vers 25 van Daniël 7 wordt gesproken over een tijd- perk waarin de “kleine horen”, die we net als de meeste hervormers als het pausdom hebben geïdentificeerd, de politieke en geestelijk macht kon uitoefenen; voor een tijd, tijden en een halve tijd. Deze tijd komt overeen met 1260 jaar4).

Er wordt in de Bijbel op 7 verschillende plaatsen gesproken over dat tijdperk5). In 1798 kwam er een einde aan de politieke macht van het pausdom doordat Berthier, een generaal van Napoleon, de paus gevangen nam. Precies 1260 jaar na de eerste officiële erkenning van het pausdom in het jaar 538. Opnieuw zien we hoe nauwkeurig het Woord van God is, dat al in 600 v Chr. aan Daniël werd getoond.

De antichrist en het Protestantisme

De grote hervormers Wyclif, Luther, Calvijn, Wesley, Hus, Zwingli, Knox en anderen kwamen tot de conclusie dat het pausdom de antichrist moest zijn. Als we naar de betekenis kijken van het woord antichrist (in de plaats van Christus), zien we hoe dit naadloos op het Roomse systeem past. Het hoofd van de Rooms Katholieke kerk noemt zichzelf Heilige Vader, de titel Vicarius Filii Dei (plaatsvervanger van God, Vertegenwoordiger van de Zoon van God). In Mattheüs 23:9 lezen we dat je niemand behalve God (en je aardse vader), Vader mag noemen.

Als we het eenvoudige en nederige leven van Jezus Christus tegenover de weelde, de pracht en praal van Rome stellen, dan spreekt dit boekdelen. Vele gelovigen zagen dit in en zo ontstond het protestantisme. Om het protestantisme de kop in te drukken werd de contra- reformatie in het leven geroepen. Inmiddels is het protest bijna uitgestorven. In 2017, bij de herdenk- ing van 500 jaar Luther, werd vanaf katholieke zijde de leus geopperd “Het protest is voorbij”. Terwijl er in het verleden veel bloed is vergoten omdat men God trouw wilde zijn en geen menselijk systeem wilde navolgen, zien we vandaag juist toenadering van vele denominaties richting Rome terwijl de leerstellingen van Rome hetzelfde zijn gebleven.

Laten we wel steeds voor ogen houden dat het hier niet gaat om oprechte individuele Rooms Katholieke gelovigen, maar om een systeem dat de mensen misleid. God wil dat ieder mens behouden wordt en weet wat er in harten leeft, maar de vrije keuze ligt bij jezelf.

Een rechtvaardig oordeel

Tijdens het tijdperk van het verschrikkelijke vierde dier, dat vertrapt en vermaalt, in de tijd van “de kleine horen” vol grootspraak en godslastering, ziet Daniël een rechts- zitting gevolgd door Iemand als een Mensenzoon die komt op de wolken van de hemel (Daniël 7:13 en 14).

Hij richt een koninkrijk op dat nooit meer zal vergaan. Dit kan niets anders zijn dan de wederkomst van Jezus Christus. In onze tijd, de tijd van de tenen van het beeld, zoals aangegeven in Daniël 2, zal de steen komen aan- rollen. In Openbaring 22:12 zegt Jezus dat Hij spoedig komt en het loon van een ieder bij zich heeft. Dat betekent: of je ontvangt het eeuwig leven en bent voor altijd bij God, of je bent voor altijd van God gescheiden en ondergaat de eeuwige dood. Dit houdt ook in dat er voor de komst van Jezus een onderzoek heeft plaats- gevonden. Net zoals in

onze rechtspraak eerst onderzoek wordt gedaan door een rechter voordat hij rechtvaardig kan oordelen, zo onderzoekt God ook onze keuzes. In Gods ogen is het overtre- den van Zijn wet onrecht of zonde (1 Johannes 3:4).

Invloed op alle mensen

Zoals we gezien hebben zal de invloed van Rome tot de wederkomst van Christus blijven bestaan. Voor Jezus’ hemelvaart wees Jezus op de misleiding die in het christendom zou komen. “Zie toe dat niemand u mis- leidt” (Mattheüs 24:4). In vers 24 van datzelfde hoofdstuk voorzegt Jezus; “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden.”

Verder verwijst Jezus naar de profeet Daniël (Mattheüs 24:15). In de tijd van het einde, waarin wij nu leven, zal er meer van het boek Daniel begrepen worden (Daniël 12:10). Ook in het bestuderen van het boek Openbaring ligt een grote zegen (Openbaring 1:3). De boeken Daniël en Openbaring gaan beide over de eindtijd en de uitlegging van deze boeken zal altijd met elkaar in overeenstemming moeten zijn. In het boek Openbaring worden nog meer details gegeven over de macht van “de kleine horen”. Sterker nog, het geeft aan dat bijna de hele wereld deze misleidende macht zal volgen (Openbaring 13:8 en Daniël 7:23).

De macht achter de schermen

De Bijbel vertelt ons dat de oorsprong van het kwaad in de hemel begon. Satan, een perfect geschapen wezen, kwam in opstand tegen God. Door trots en jaloezie wilde hij de plaats van Gods Zoon (Jezus Christus) in de hemel innemen. Hij wilde aan God gelijk zijn (Jesaja 14:13,14). Daarom begon Satan het gezag van God te ondermijnen door twijfel onder de mede-engelen te zaaien, waardoor wantrouwen naar God toe ontstond. In de Bijbel vinden we dat 1/3 van de engelen hier gehoor aan gaf (Openbaring 12: 4,9). Het was Gods liefde en rechtvaardigheid dat Hij Satan niet gelijk vernietigde. De duivel werd met zijn aanhangers op aarde ge-worpen. Je kunt hierover lezen in de Bijbelboeken Jesaja: 14:12-21 en Ezechiel: 28:11-19.

Opmerkelijk is dat God direct al vertelde waar het kwaad van Satan toe zou leiden in onze wereld; “die de wereld een woestijn maak- te, haar steden met de grond gelijkmaakte” (Jesaja 14:17). De zonde mag helemaal worden uitgekristalliseerd, zodat voor hemel- en aardebewoners de gevolgen van de zonde duidelijk worden. En we zien de gevolgen van kwaad tot erger worden als men van God los leeft.

Maar eens zal dit proces stoppen wanneer God ingrijpt en diegenen die Hem vertrouwen bij Zich laat wonen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zonder kwaad, dood en verderf zullen volgen na Christus’ wederkomst. Een aarde waar liefde heerst! Dat is Zijn belofte.

Liefde en onze keuze

Dit wordt alleen mogelijk als mensen er uit vrije wil voor kiezen om Gods liefde te beantwoorden. Deze liefde wordt dan wederkerig. Omdat je weet dat God liefde is en het beste met je voor heeft, wil je niets liever dan van- uit Zijn liefde leven. Die volmaakte liefde, Gods karakter, wordt uitgedrukt in de 10 geboden8), Zijn leefregels. Jezus zegt het zo: “Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden” (Johannes 14:15).
De leefregels zijn te vinden in Exodus 208) en Deuteronomium 5. Hoe zou de wereld eruit zien als iedereen zich aan deze principes hield? Het eerste mensenpaar kende deze liefde voor God en elkaar. Maar al snel kwam Gods tegenstander, de slang of duivel voor in het scheppingsverhaal, die met Zijn gladde praatjes en halve waarheden twijfel zaaide. Twijfel, wantrouwen en begeerten ondermijnen de liefde.
Wij denken het beter te weten dan God. Door al de mis- leidingen wordt de mens aangezet tot het wantrouwen van God en tot valse aanbidding. Kortom; opstand tegen God is het doel van Satan. Dat is precies wat Satan wil bereiken.

Liefde in de praktijk

Lees 1 Korinthe 13 eens.8) Een hoofdstuk over de vol- maakte liefde. Het houdt in: zorg voor elkaar, het dienen en niet heersen, de ander hoger achten dan jezelf. Elke afwijking van de volmaakte liefde wordt in de Bijbel zonde genoemd. In de 10 geboden staat hoe God wil dat wij Hem en onze naaste liefhebben.

Misleiding in het christendom

Hoe geslepen is Satan. Openlijke opstand en kwaad kun- nen we nog wel herkennen, maar hoe succesvol kan het zijn als de tegenstander van God een wereldse macht of invloed gebruikt, die zich voordoet als christelijke macht? Een christelijke vermomming, een wolf in schaapskleren die ondertussen tegen God, de Schepper van hemel en aarde, ingaat, zoals de “kleine horen” uit Daniël 7 sym- boliseert. Wat een arrogantie! Het veranderen van Gods wet, het aanzetten tot het aanbidden van beelden van hout en steen. Het vereren van heiligen i.p.v. de Schepper in aanbidding te gedenken. Zeggen dat je zonden kunt vergeven namens God. Het middelaarschap toeschrijven aan een sterfelijk mens (Maria).

Traditie en gevoel verdringen Gods Woord.

Sabbat

De sabbat is het enige gebod dat de mens oproept om de Schepper te erkennen en te aanbidden. Het doet ons beseffen dat we alles aan Hem te danken hebben. God schiep de zevende dag, de Sabbat, zodat de mens genieten kan van al het moois dat Hij maakte en om de relatie met Hem als Schepper te verdiepen. God schiep de Sabbat niet alleen, Hij zegende en heiligde die dag. Een gedeelte van het 4e gebod luidt; “Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die” (Exodus 20:11 HSV).
Hoe listig is hiervoor de zondag in de plaats gekomen. Voor verdere studie bevelen we de boeken “De geschiede- nis van de sabbat” en “Een sabbatsreis van Genesis tot Openbaring” aan.6

Aanbidding

Misschien denk je: wat maakt het nou uit op welke dag je God aanbidt? Natuurlijk mogen we God elke dag aanbidden, maar
Hij heeft een speciale dag gemaakt waaraan Hij een zegen verbonden heeft. Uiteindelijk is het een machtsstrijd tussen God en Satan. God heeft wet- ten gegeven uit liefde en Satan zegt: nee, ik bepaal en maak eigen wetten. Ik wil dat de mensen die gehoorza- men. Daarmee plaatst hij zichzelf boven God. De vraag aan jou en mij is: wie wil je volgen en waarom?

Van vrije keuze tot verplichting

We leven in een land waarin je zelf mag kiezen en beslis- sen. Al merk je dat vrijheden wereldwijd worden ingeperkt. Godsdienstvrijheid is in vele landen niet vanzelfsprekend. In zijn encycliek “Laudato Si” promoot de paus de zondag als een verplichte rustdag. Dit onder het mom van zorg voor het klimaat en ten behoeve van familiebanden. Hoe belangrijk deze zaken ook zijn, de HERE vraagt ons om Hem trouw te blijven. Zo zien we dat de profetie uit Daniël 7:25 “tijden en wet veran- deren” ook op onze tijd slaat. Misschien meer dan ooit tevoren.

Vrijheid wordt weggenomen

Welke machten spelen een rol achter de politieke scher- men? Waarom worden onze vrijheden steeds meer beperkt? De Bijbel geeft ons inzicht in de machtsstrijd tussen goed en kwaad en waartoe deze zal leiden.

Een macht als de “kleine horen” die klein begon, maar waarvan de geestelijke macht of invloed steeds groter wordt. In Openbaring 17:1-3 wordt een afvallige geestelijke macht omschreven als “de grote hoer”, die heel de aarde verleidt. De hoer waar al de koningen van de aarde mee gehoereerd hebben. Wat hebben vandaag de dag alle regeringsleiders te zoeken in Rome? Wat hebben politiek en religie met elkaar te maken? Die combinatie is gevaarlijk, omdat ideeën in wetten vastgelegd en opgelegd zullen worden. Weg is de vrijheid van mening- suiting en de vrijheid van godsdienst. Wat was de oorza- ak van de val van Satan ook alweer? Het streven naar macht, eer en aanzien, overheersing, het in opstand komen tegen Gods liefdevolle principes en niet willen aanvaarden dat Gods geboden de volmaakte liefde inhouden. Gods principe is dienen in liefde. Dat principe zien we in het leven van Jezus hier op aarde. In de liefde gaat het om vrijheid en waarheid!

Jezus zegt: De waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32).
De strijd tussen goed en kwaad gaat om jou en mij. Herkennen en erkennen we de misleidingen waar Jezus ons voor heeft gewaarschuwd? Stellen wij Gods wijze regels en raadgevingen boven alle menselijke instellingen en tradities?

Bevrijding van het kwaad

God wil niets liever dan de mens weer geven wat verloren ging in de Hof van Eden; een gelukkig en eeuwig leven in liefde en vrede samen met Hem. Nooit meer ellende, dood of verdriet. Wie verlangt daar niet naar? Wat is daarvoor nodig? Dat het vertrouwen in Gods volmaakte liefde weer wordt aanvaard en nageleefd. Of anders gezegd: dat we Gods geboden kunnen zien als uit liefde voor ons gegeven en dat we verlangen daar naar te leven. Als dat ons verlangen is, dan geeft God ook de belofte; Ik zal mijn wetten in hun harten leggen (Jeremia 31:33 en Hebreeën 10:16).

Het geschenk van Jezus

Wij kunnen niet vanuit onszelf de wet van God naleven. Als we denken dit op eigen kracht te kunnen, ontstaat er wetticisme en eigengerechtigheid.

Daarom is het nodig dat God ons hart (ons denken, gevoel)

verandert naar Zijn beeld. Dat kan alleen door het ontvangen van de Heilige Geest, Die Jezus ons als groot- ste geschenk geeft, als we daarom vragen en bereid zijn Jezus’ voorbeeld te volgen. De Heilige Geest zal ons leiden tot de volle waarheid. Liefde en waarheid horen bij elkaar. De Bijbel vertelt ons dat God aanbeden wil worden in geest en waarheid (Johannes 4:24).

De verandering

Het is God Die Zijn Zoon zond om ons te behoeden voor de eeuwige dood. Hij wil Zijn wetten van liefde weer in ons hart leggen. Dit is een cadeau, goddelijke genade. Paulus moedigt ons aan om dagelijks met Jezus te wandelen en daarin vol te houden.

Hij zegt in Filippenzen 1:6 “Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus” (= wederkomst). In 2 Korinthe 3:18 worden we eraan herinnerd dat wij stap voor stap veranderd worden naar het beeld van Christus. Op deze belofte mag jij aanspraak maken en daarop vertrouwen!

Wie is God nu werkelijk?

Johannes 3:16 laat zien hoe God tegenover ons, mensen, staat. Hij houdt ongelooflijk veel van ons. Zoveel dat Hij zijn eigen Zoon voor ons opofferde om ons te redden, om ons de doodstraf kwijt te schelden. Die verdienen we omdat ieder mens Zijn wet overtreedt. Zonder wet weten we niet wat zonde is (Romeinen 3:20).

Bestudeer het leven van Jezus en ontdek de uitnodiging van het evangelie: “Hij wil ons denken, onze geest voort- durend vernieuwen” (Efezeze 4:23). Op de vraag van de discipelen: “laat ons de Vader (God) zien” antwoord Jezus; “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Beide hebben dus hetzelfde karakter: liefde.

Bevrijding

Het is een werk van God dat Hij, door de werking van de Heilige Geest, in ons wil doen. Hij vraagt onze toestemming om hiermee akkoord te gaan. Terwijl satan dwingt en bindt, laat God ons de vrijheid. Hij dringt niets op.

De bal ligt bij ons. Ontdek de waarheid en handel ernaar. Vaak staat ons eigen ik in de weg en vormt een blokkade om naar Gods wil te leven. De apostel Paulus zegt dat hij elke dag als het ware sterft. Hij spreekt uit ervaring als hij schrijft: “Wanneer ik zwak ben, dan ben ik sterk. Dan leeft Christus in mij” (2 Korinthe 12:10).

Volhouden

In je leven ken je moeilijkheden, tegenslagen en verdriet. We leven in een gebroken, verdeelde en onrustige wereld. Ook dit is voorzegd door Jezus. Er is angst, paniek, oor- log, honger, al hebben we het hier in het westen nog vrij goed. Het zijn moeilijke tijden die direct voorafgaan aan Jezus’ wederkomst. Maar Hij bemoedigt ons met de woorden: “wie volhardt tot het einde zal behouden worden “(Mattheüs 24:13) en “Ik ben met u tot de voleind- ing van de wereld” (Mattheüs 24:20).

Het is de wil van God dat we in ons denken en handelen geschikt gemaakt worden als bewoners voor het nieuwe koninkrijk van eeuwige vrede, liefde en geluk. Dat is de toekomst voor ieder mens die Jezus volgt.

Tot slot

We zijn begonnen met het verhaal dat Daniël en zijn drie vrienden zich in hun hart hadden voorgenomen om God te volgen, wat er ook zou gebeuren. Door het bestuderen van de Bijbelse profetie zien we dat God de toestand in onze wereld overziet, zeker in de moeilijke tijden waarin we leven.

Het geeft een antwoord op de vraag: “Waar is God?”.
Al begrijpen we niet alles wat er in ons leven gebeurt of wat Hij toelaat; God verlangt ernaar dat ieder mens behouden wordt. Hij kijkt, als de perfecte liefdevolle hemelse Vader, liefdevol naar jou en mij uit. Hij wacht op jouw beslissing of je Hem als Schepper wilt erkennen en volgen. Hij wil jou een hoopvolle toekomst geven (Jeremia 29:11). Wat neem jij je voor in je hart?

Wij beseffen dat deze informatie vrij summier is. Wil je meer weten kijk dan eens op Bijbelwijzer.nl naar de Bijbelstudies of bestel het boek “Daniël en de Openbaring”, dat gaat over deze onderwerpen.

Appendix

 1. Macedonië en Griekenland onder Cassander, Thracië onder Lysimachus, Syrië en Babel onder Seleucus en Egypte onder Ptolemeüs.
 2. De Lombarden, de Francken, de Bourgondiërs, de Oostgoten, de Westgoten, de Vandalen, de Herulen, de Sueven, de Hunnen en de Saksen.
 3. Oostgoten, Herulen en de Vandalen
 4. Berekening 1260 jaar: In profetie staat vaak 1 dag = 1 jaar (Zie Numeri 14:34 en Ezechiël 4:6)
  Een tijd is 1 jaar = 360 dagen
  tijden is 2 jaar = 720 dagen
  1/2 tijd is 1/2 jaar = 180 dagen
  Totaal: 3 1/2 jaar = 1260 dagen = 1260 jaar (1 dag = 1 jaar)
 5. Daniël 7: 25 (tijd, tijden en een halve tijd) Daniël 12: 7 (tijd, tijden en een halve tijd) Openbaring 11:2 (42 maanden =
  42 x 30 = 1260 dagen) Openbaring 11:3 (1260 dagen)
  Openbaring 12:6 (1260 dagen)
  Openbaring 12:14 (tijd, tijden en een halve tijd) Openbaring 13:5 (42 maanden)
 6. De boeken “De geschiedenis van de sabbat” en “Een sabbatsreis van Genesis tot Openbaring” zijn te bestellen in de webshop van Bijbelwijzer.nl
 7. Een veel gehoorde overlevering is dat na je sterven jouw geest voortleeft, of dat je direct naar de hemel of hel gaat. Deze mis- vatting is de basis van het spiritisme. De Bijbel leert dat als iemand sterft, je rust in het graf. De Bijbel vertelt ons in Prediker 9:5 dat de doden niets weten. De opstanding voor de gelovigen, die gestorven waren en eeuwig leven zullen ontvangen, vindt plaats bij Jezus wederkomst. (1 Thessalonicenzen 4: 13-17) De overige doden zullen op een later tijdstip opstaan om en na hun vonnis vernomen te hebben, de eeuwige dood te sterven. (Openbaring 20:5,6) Zie ook de teksten in Johannes 5:28,29, Johannes 11:24, 1 Korinthe 15: 51-53
 8. De 10 geboden of leefregels (Exodus 20: 1-17) Toen sprak God al deze woorden:
  1  -Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
  2  -U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de mis- daad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn gebo- den in acht nemen.
  3  -U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
  4  -Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbei- den en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
  5  -Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
  6  -U zult niet doodslaan.
  7  -U zult niet echtbreken.
  8  -U zult niet stelen.
  9  -U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10  -Uzultnietbegerenhethuisvanuwnaaste.Uzultnietbegeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Opmaak 1

De Liefde (1 Korinthe 13)
Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezit- ten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.
De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,
zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,
zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nooit.
Wat dan profetieën betreft,
zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Aanbieding

Vraag gratis het boek “Het grote Conflict” aan.
In dit boek wordt de strijd tussen Jezus en Satan beschreven en hoe God door alle eeuwen heen een volk heeft
dat Hem trouw blijft.
Het boek geeft op bijzondere wijze gebeurtenissen weer die vlak voor de wederkomst van Jezus
hier op aarde zullen plaatsvinden.

Het grote conflict beschrijft de geleidelijke inperking van onze persoonlijke vrijheden.
Dit is een van de gevaarlijkste ontwikkelingen in onze tijd. Je kunt nu de achtergrond van dit streven te weten komen. Achter de schermen van de wereldpolitiek
voltrekt zich een strijd om de macht die verder reikt dan de grenzen van onze planeet.
Dit boek bevat zowel schokkende openbaringen
als troostrijke hoop voor onze toekomst.
Het grote conflict is vertaald in meer dan 70 talen
en miljoenen mensen hebben er hun voordeel mee gedaan door het te lezen.
Je hebt nu één van de belangrijkste boeken van deze tijd in je handen.
Het onderwerp van het grote conflict bent jij – en jij beslist!